BERITA

1 2 3 9

AGENDA

1

Madrasah

Dayah Jeumala Amal memiliki dua Madrasah, yaitu Madrasah Aliyah Swasta Jeumala Amal dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Jeumala Amal.